Algemene voorwaarden

<p>De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en alle er gedane bestellingen.</p>

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inleiding

1.1 Dit document (samen met de documenten die hierin worden vermeld) zet de voorwaarden uiteen die op het gebruik van deze website en op de aankoop van producten via deze website van toepassing zijn (hierna te noemen de "Voorwaarden"). We verzoeken u dringend de Voorwaarden, ons Cookiebeleid en onze Privacyverklaring aandachtig te lezen alvorens deze website te gebruiken.

1.2 Wanneer u deze website gebruikt of er een bestelling op plaatst, bent u er ervan op de hoogte dat u aan deze Voorwaarden bent gebonden. Indien u niet met de Voorwaarden akkoord gaat, moet u deze website niet gebruiken. Deze Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Het is uw verantwoordelijkheid deze regelmatig te lezen, daar de Voorwaarden die gelden op het moment van totstandkoming van de desbetreffende Overeenkomst (zoals hierna uiteen wordt gezet) of van het gebruik van deze website, de Voorwaarden zijn die van toepassing zijn.

1.3 Door een product van deze website te kopen, gaat u een contract met ons aan volgens deze voorwaarden.


Artikel 2: Onze gegevens

2.1 De verkoop van goederen via deze website gebeurt onder de naam Plagron Streetwear Store en wordt uitgevoerd door Bertels B.V., een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan Ommelpad 2, 6035 PC te Ospel in Nederland, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 13040381 met Nederlands btw-nummer NL807993724B01 ("ons"/"wij"/"onze").


Artikel 3: Uw gegevens en uw bezoeken aan deze website

3.1 De informatie of persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen in overeenstemming met het gegevensbeschermingsbeleid worden verwerkt. Wanneer u deze website gebruikt, stemt u in met de verwerking van de informatie en gegevens en verklaart u dat alle verstrekte informatie en gegevens waar zijn en overeenkomen met de werkelijkheid.


Artikel 4: Gebruik van onze website

4.1 Wanneer u deze website gebruikt en bestellingen via deze website plaatst, stemt u ermee in:

 • Deze website alleen voor rechtmatige inlichtingen of bestellingen te gebruiken.
 • Geen valse of frauduleuze bestellingen te plaatsen. Indien redelijkerwijs kan worden geacht dat een dergelijke bestelling is geplaatst, zijn we gerechtigd om deze te annuleren en de betreffende instanties te informeren.
 • Ons naar waarheid en exact uw e-mailadres, postadres en/of andere contactgegevens te verschaffen. Tevens stemt u ermee in dat wij deze informatie mogen gebruiken om contact met u op te nemen indien nodig (zie onze Privacyverklaring).

4.2 Wanneer u een bestelling plaatst via deze website, geeft u aan ouder te zijn dan 18 jaar en wettelijk in aanmerking te komen om overeenkomsten aan te gaan.


Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De informatie in de Voorwaarden en de details op deze website vormen geen aanbod tot verkoop, maar eerder een uitnodiging tot behandeling. Er bestaat geen contract met betrekking tot artikelen tussen ons en u totdat uw bestelling door ons is geaccepteerd.

5.2 Om een bestelling te plaatsen moet u de procedure voor online koop volgen en drukken op “Bestellen”. Nadat u dat heeft gedaan zult een email ontvangen om uw bestelling te bevestigen (“Bestelbevestiging”). U zult per email worden geïnformeerd dat uw bestelling is verzonden (“Verzendbevestiging”).


Artikel 6: Weigering van bestelling

6.1 We behouden ons het recht voor om te allen tijde producten van deze website te verwijderen en materialen of inhoud van deze website te verwijderen of te bewerken. Hoewel we altijd alles in het werk stellen om alle bestellingen te verwerken, kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die ons dwingen de verwerking van een bestelling te weigeren nadat we de Orderbevestiging hebben gestuurd, en we behouden ons het recht voor om dit te allen tijde te doen.

6.2 We zijn niet aansprakelijk ten opzichte van u of enige andere derde partij voor het verwijderen van een product van deze website, voor het verwijderen of bewerken van materialen of inhoud van de website, noch voor het niet verwerken van een bestelling nadat we de Orderbevestiging hebben verstuurd.


Artikel 7: Levering

7.1 Bijzondere omstandigheden uitgezonderd, streven we ernaar om de bestelling van het (de) product(en) vermeld in de Verzendbevestiging voor de datum te versturen die in de betreffende Verzendbevestiging wordt vermeld; of, indien er geen leveringsdatum is opgegeven, binnen het geschatte tijdsbestek dat bij het selecteren van de leveringsmethode is opgegeven.

7.2 Onderhavige Voorwaarden in aanmerking genomen, wordt verondersteld dat de "levering" heeft plaatsgevonden of de bestelling is "afgeleverd" op het moment dat u of een door u aangewezen derde partij de producten fysiek in bezit krijgt, hetgeen zal worden aangetoond doordat op het overeengekomen leveringsadres voor ontvangst van de bestelling is getekend.


Artikel 8: Risico- en eigendomsoverdracht

8.1 De productrisico’s zullen vanaf het ogenblik van levering uw verantwoordelijkheid zijn. De eigendom van de producten gaat op u over zodra we de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten hebben ontvangen, inclusief leveringskosten, of op het ogenblik van de levering mocht dit later plaatsvinden.


Artikel 9: Prijs en betaling

9.1 De prijs van de producten is de prijs die te allen tijde op onze website staat vermeld, behalve wanneer er van een kennelijke fout sprake is. Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de prijzen op de website correct zijn, kunnen zich fouten voordoen.

9.2 We zijn niet verplicht u producten tegen een onjuiste lagere prijs te leveren (ook niet nadat we de Verzendbevestiging hebben verstuurd) indien de fout in de prijs duidelijk en onmiskenbaar is en u de onjuiste prijs redelijkerwijs had kunnen herkennen. De prijzen op onze website zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten. Die zullen aan het totale bedrag worden toegevoegd.

9.3 Prijzen kunnen te allen tijde veranderen. Met uitzondering van hetgeen hierboven vermeld, zullen veranderingen echter niet van invloed zijn op bestellingen waarvoor we een Orderbevestiging hebben verstuurd.

9.4 Nadat u alle producten die u wilt kopen hebt geselecteerd, zijn deze toegevoegd aan uw winkelmand. De volgende stap is het verwerken en betalen van de bestelling. Daartoe moet u de stappen van het bestelproces volgen en de informatie die bij elke stap wordt gevraagd invullen en verifiëren. Verderop in het bestelproces, vóór betaling, kunt u de gegevens van uw bestelling controleren.

9.5 U kunt gebruiken maken van de betaalmethoden iDeal, Bancontact, Paypal en creditcard (MasterCard, Maestro, Visa en V Pay). Je kunt ook betalen met KBC, CBC, GiroPay en EPS.


Artikel 10: Belasting over de toegevoegde waarde

10.1 Volgens de geldende bepalingen en voorschriften is op alle aankopen die via de website plaatsvinden de omzetbelasting (btw) van toepassing.


Artikel 11: Wettelijk herroepingsrecht

11.1 Als consument heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen na de dag van levering zonder opgave van de reden de overeenkomst te herroepen.

11.2 Indien de termijn van 14 dagen afloopt op een zaterdag, zondag of feestdag dan zal deze opgeschoven worden naar de eerstvolgende werkdag.

11.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat bij deze Voorwaarden is bijgevoegd.

11.4 Als u de Overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u met hetzelfde betaalmiddel terug als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht.

11.5 We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de producten opnieuw in ons bezit hebben of tot u een bewijs levert dat u de producten hebt teruggestuurd, naargelang wat zich het eerst voordoet.

11.6 U moet de producten onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de herroeping van de Overeenkomst naar ons terugsturen.

11.7 Uw recht op annulering van de Overeenkomst geldt uitsluitend voor producten die in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin u ze hebt ontvangen. Wees dus voorzichtig met het (de) product(en) terwijl het (ze) in uw bezit is (zijn). Retourneer de producten in of met de originele verpakking, instructies en andere documenten die mogelijk zijn bijgesloten. Indien na onjuist gebruik zal er naar rato de eventuele waardevermindering in rekening gebracht worden.

11.8 Om hygiënische redenen kunnen wij geen ondergoed retour nemen waarbij de originele verpakking geopend is.

11.9 U draagt de directe kosten voor de retourzending van de producten. Als u uw herroepingsrecht uitoefent en u degene bent die voor het transport van de geretourneerde goederen zorgdraagt, dan aanvaarden wij geen enkel risico met betrekking tot het product en of de producten zelf.

11.10 De betaalde bedragen voor producten die zijn geretourneerd als gevolg van beschadiging of gebreken zullen, indien hier daadwerkelijk sprake van is, volledig worden gerestitueerd, inclusief de verzendkosten en de kosten die u hebt gemaakt om het product naar ons te retourneren.

11.11 Alle rechten die in de huidige wetgeving zijn opgenomen zullen in ieder geval worden gewaarborgd volgens de Europese wetgeving koop op afstand (2011/83/EU).

11.12 Tevens kunt u contact met ons opnemen door een bericht te sturen naar servicedesk@plagron.com. U zult dan instructies van ons krijgen.


Artikel 12: Aansprakelijkheid en disclaimers

12.1 Onze aansprakelijkheid met betrekking tot producten die via onze website zijn aangeschaft is strikt beperkt tot de aankoopprijs die voor dat product is betaald. Onverminderd het bovenstaande, is onze aansprakelijkheid niet uitgesloten of beperkt in de volgende gevallen:

 1. In geval van overlijden of persoonlijk letsel;
 2. In geval van fraude of frauduleus bedrog; of
 3. In alle gevallen waarin het illegaal of onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten, te beperken of daartoe een poging te ondernemen.

12.2 Wij zijn jegens u verantwoordelijk voor voorzienbaar verlies en door ons veroorzaakte schade. Als we deze voorwaarden niet naleven, zijn we verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt die een voorzienbaar gevolg is van het verbreken van het Contract of ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, maar we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar. Verlies of schade is te voorzien als het ofwel duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat het Contract werd gesloten, zowel wij als u wisten dat het zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als u dit met ons had besproken tijdens het verkoopproces.

12.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade. Wij leveren de artikelen alleen voor huishoudelijk en particulier gebruik. Als u de artikelen voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden gebruikt, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, bedrijfsverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

12.4 Vanwege het open karakter van deze website en de kans op fouten in de opslag en overdracht van digitale informatie, geven we geen garantie voor de nauwkeurigheid en veiligheid van de informatie die is verzonden door of verkregen van deze website, tenzij uitdrukkelijk anders wordt gesteld.

12.5 Er wordt van uitgegaan dat onze producten in overeenstemming zijn met de Overeenkomst als ze: voldoen aan de door ons gegeven beschrijving en de eigenschappen bezitten die wij op deze website hebben gepresenteerd, geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor dit soort producten gewoonlijk worden gebruikt en de kwaliteit en prestaties vertonen die gebruikelijk zijn voor producten van dit type en die redelijkerwijs kunnen worden verwacht.

12.6 Door ons verkochte artikelen bevatten vaak de natuurlijke kenmerken van de materialen die zijn gebruikt bij de vervaardiging van het voltooide artikel. Eigenschappen, zoals variaties in het weefsel, de structuur, knopen en kleur, mogen niet als gebreken of beschadiging worden beschouwd. U moet met deze variaties daarentegen rekening houden en ze waarderen. Alle rechten die in de huidige wetgeving zijn opgenomen zullen in ieder geval worden gewaarborgd.


Artikel 13: Intellectueel eigendom

13.1 U erkent en stemt ermee in dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van de materialen of inhoud die onderdeel zijn van deze website, te allen tijde bij ons of onze licentiegevers berusten. U mag dit materiaal alleen gebruiken als wij of de licentiegevers hiervoor uitdrukkelijk toestemming geven. Dit belet u niet om deze website in die mate te gebruiken die nodig is om de informatie van uw bestelling of Contactgegevens te kopiëren.


Artikel 14: Links van onze website

14.1 Indien onze website links bevat naar andere websites en materiaal van derden, worden deze links uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. Wij hebben geen enkele controle over de inhoud van deze websites of materiaal. We accepteren daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade of gebreken die uit het gebruik van deze links voortvloeien.


Artikel 15: Overdracht van rechten en verplichtingen

15.1 De Overeenkomst is bindend voor u en voor ons, alsook voor onze respectievelijke rechtsopvolgers, verkrijgers en erfgenamen.

15.2 U mag een Overeenkomst of de rechten of verplichtingen die hieruit voortvloeien niet overdragen, afstaan, belasten, of op enige andere wijze overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

15.3 We kunnen een Overeenkomst of enige rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien te allen tijde overdragen, afstaan, belasten, uitbesteden of op enigerlei andere wijze overdragen tijdens de geldigheidsduur van de Overeenkomst. Om twijfel te voorkomen, vermelden we hier dat een dergelijke overdracht, cessie, vervreemding of andere afstand geen afbreuk zal doen aan de wettelijke rechten als consument of op enigerlei manier de uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties die we u hebben kunnen geven annuleren, beperken of begrenzen.


Artikel 16: Overmacht

16.1 We zijn niet aansprakelijk voor het niet naleven of het vertraagd uitvoeren van verplichtingen die wij uit hoofde van een Overeenkomst aangaan, als dit wordt veroorzaakt door gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze controle liggen ("Overmacht"). Overmacht omvat alle handelingen, gebeurtenissen, niet-uitoefening, weglatingen of ongevallen die redelijkerwijs buiten onze controle liggen, inclusief de volgende:

 1. Stakingen, lock-out of andere vormen van protest.
 2. Sociale onrusten, opstand, invasie, terroristische aanval of terroristische bedreiging, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog.
 3. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, ineenstorting, epidemie of ander natuurlijk onheil.
 4. Onvermogen om treinen, boten, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere openbare of particuliere transportmiddelen te gebruiken.
 5. Onvermogen om openbare of particuliere telecommunicatiesystemen te gebruiken.
 6. Besluiten, decreten, wetten, voorschriften of beperkingen van een regering of van overheidswege.
 7. Staking, pech of ongeval bij vervoer over zee of rivier, postvervoer of een ander type vervoer.

Onze verplichtingen die uit Overeenkomsten voortvloeien, worden opgeschort voor de periode dat de Overmacht aanhoudt, en de periode waarin wij aan deze verplichtingen moeten voldoen wordt verlengd voor een periode gelijk aan de duur van de situatie van de Overmacht. We zullen alle redelijke middelen aanwenden om de situatie van de Overmacht te beëindigen of om een oplossing te vinden die ons in staat stelt om aan onze verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst te voldoen ondanks de situatie van de Overmacht.


Artikel 17: Gedeeltelijke nietigverklaring

17.1 Als een van deze Voorwaarden of een van de bepalingen van een Contract door een bevoegde instantie ongeldig en nietig wordt verklaard, blijven de overige Voorwaarden gelden zonder door genoemde nietigverklaring te worden beïnvloed.


Artikel 18: Ons recht om deze voorwaarden te wijzigen

18.1 We hebben het recht om deze Voorwaarden te allen tijde te herzien en te wijzigen. U bent gebonden aan het beleid en Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u deze website gebruikt of een bestelling plaatst, behalve wanneer wij bij wet of bij een beslissing van overheidswege met terugwerkende kracht veranderingen aan deze beleidsbepalingen, Voorwaarden of Privacyverklaring moeten doorvoeren, in welk geval de veranderingen ook van toepassing zijn op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst.


Artikel 19: Toepasselijk recht en rechtskeuze

19.1 Het gebruik van onze website en de overeenkomsten voor de aankoop van producten via deze website vallen onder de Nederlandse wetgeving. Elk geschil dat voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de website of met dergelijke overeenkomsten, valt onder de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse gerechtshoven. Indien u de Overeenkomst als consument aangaat, zal niets in deze Voorwaarden afbreuk doen aan uw rechten, zoals erkend in de van kracht zijnde toepasselijke wetgeving.

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan: Bertels B.V.
Postbus 10188

6000 GD Weert, Nederland

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroep/herroepen*

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

[Datum]

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

0 € 0,00